M Plus Privacy Policy

POLITIKA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KANDIDATA 

 

M Plus Serbia d.o.o. poštuje Vašu privatnost i posvećena je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Shodno tome, želeli bismo da Vas upoznamo sa principima kojima je uređena naša politika o zaštiti podataka o ličnosti kandidata. U ovoj Izjavi o zaštiti podataka o ličnosti kandidata,  opisana su Vaša prava o privatnosti u odnosu na Vaše podatke koje obrađujemo kao i koraci koje preduzimamo kako bismo zaštitili Vašu privatnost. Svesni smo da je tekst dugačak, ali Vas, uprkos tome molimo pročitajte ovu Izjavu vrlo pažljivo.

Prikupljanje, čuvanje, obrada i korišćenje ličnih podataka vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS” br. 87/2018). Popunjavanjem upitnika na sajtu M Plus Serbia d.o.o., https://mplusgroup.talentlyft.com/mplus-serbia-career-page/ i dostavljanjem CV-a pristajete na prava i obaveze propisane aktima M Plus Serbia d.o.o, kao i na postupanje sa Vašim podacima u skladu s ovom Izjavom.

Tokom postupka popunjavanja upitnika i predaje CV-a, u obavezi ste da navedete istinite i potpune podatke, kao i da na sva pitanja koja su označena kao obavezna, odgovorite ispravno i tačno. M Plus Serbia d.o.o. neće snositi odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati zbog dostavljanja neispravnih, nepotpunih ili netačnih informacija. M Plus Serbia d.o.o. razmatraće samo one prijave koje su ispravno popunjene i evidentirane u našoj bazi podataka. M Plus Serbia d.o.o. zadržava diskreciono pravo da odluči o svakoj pojedinačno podnetoj prijavi za učlanjenje kao i da prijavu za učlanjenje ne prihvati bez obaveze da o tome daje obrazloženje podnosiocu prijave.

M Plus Serbia d.o.o. prikuplja Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dobrovoljno dostavili i koristi ih isključivo radi pružanja usluge koju ste Vi zatražili. M Plus Serbia d.o.o. prikuplja lične podatke kao što su ime i prezime, datum rođenja, kontakt telefon, e-mail adresa, adresa prebivalištaM Plus Serbia d.o.o. neće prosleđivati Vaše podatke o ličnosti trećim stranama izuzev po nalogu suda ili drugog nadležnog državnog organa, kada je to propisano Zakonom. M Plus Serbia d.o.o iz tehničko-tehnoloških razloga može koristiti usluge treće strane (servis provajderi, web i sw developer-i i dr..) koji po prirodi svoje delatnosti mogu imati pristupa podacima. Takvim trećim stranama neće biti dozvoljeno da koriste Vaše podatke o ličnosti, osim u svrhu pružanja usluga M Plus Serbia d.o.o, pa će biti ugovorom obavezani da čuvaju poverljivost podataka. Delićemo Vaše podatke o ličnosti našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koji bi Vas mogli zanimati, odnosno koji su zainteresovani Vašim profilom. Oni su obavezani ugovornim i drugim obavezama o poverljivosti u odnosu na vaše podatke o ličnosti.                                                                                  

M Plus Serbia d.o.o. Vas može s vremena na vreme kontaktirati u svoje i u ime spoljnih poslovnih partnera u vezi sa određenom ponudom koja bi Vas mogla zanimati. M Plus Serbia d.o.o. neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika takvim trećim stranama, osim ako nema Vašu dozvolu.

M Plus Serbia d.o.o. čuvaće Vaše podatke o ličnosti do 2 godina od momenta prijave. Ukoliko traženje posla putem nas bude uspešno, Vaši podaci o ličnosti biće nam potrebni na duži vremenski period u cilju usklađivanja sa važećim zakonskim i ugovornim obavezama.

Koja su Vaša prava?

Pravo na pristup i dobijanje kopije vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju

Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od Vaših  podataka o ličnosti. U slučaju kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, imate pravo pristupa Vašim podacima o ličnosti i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam dostavimo elektronsku kopiju Vaših podataka o ličnosti.

Pravo na prenos podataka o ličnosti

U određenim okolnostima imate takođe pravo da zahtevate prenos podataka o ličnosti, što znači, da će ih mi dostaviti trećoj strani po Vašem zahtevu. U tom slučaju podaci moraju biti dostavljeni u strukturisano, uobičajeno korišćenom I elektronski čitljivom obliku.                                                                                                                                                                                                                                                  

Pravo na ispravku I dopunu vaših podataka o ličnosti

Ukoliko dokažete da podaci o ličnosti koje posedujemo o Vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih  ili dopunu podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“):

Možete zatražiti da prestanemo ili ograničimo obradu ili obrišemo (neke ili sve) Vaše podatke o ličnosti koje smo prikupili.

Pravo na ograničenje obrade

U određenim situacijama, imate pravo da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti. Međutim, u nekim slučajevima takvo ograničenje može ograničiti usluge koju dobijate od nas.

Pravo na prigovor

Ukoliko smatrate da se sa Vašim podacima o ličnosti, obrada ne vrši u skladu sa zakonom imate pravo da podnesete prigovor.

U svrhu ostvarivanja Vaših prava, možete nas kontaktirati putem e-pošte na sledeću adresu dpo@mplusgroup.rs.

M Plus Serbia d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ovu politiku izmeni i dopuni u skladu sa Zakonom i svojim potrebama, o čemu će biti istaknuto obaveštenje na ovom sajtu. U slučaju izmena ili dopuna ove Izjave svaki član je u obavezi da istu pročita i upozna se sa njima.

U Beogradu, 31.01.2023.